หน้าหลัก > การเป็นตัวแทนจำหน่าย
การเป็นตัวแทนจำหน่าย

Affiliate (แอฟฟิลิเอต) คือ บุคคลที่เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า เพื่อโปรโมสินค้าและบริการนั้น ๆ โดยผู้เป็นตัวแทนจำหน่ายจะได้ค่าคอมมิชชั่นเป็นการตอบแทน ในขณะเดียวกัน เจ้าของธุรกิจก็สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้ามากขึ้น 

บริษัท Diamond Club มีนโยบายเกี่ยวกับ Affiliate ดังต่อไปนี้

เนื้อหาของเงื่อนไขและข้อตกลงของการสมัคร Affiliate

ข้อตกลงการสมัครสมาชิก Affiliate ของบริษัท Diamond Club ผู้ที่สมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย จะเรียกว่า “ผู้สมัคร” และเมื่อผ่านการอนุติจากทางเว็บไซต์เรียบร้อยแล้ว จะเรียกว่า “สมาชิก” ผู้สมัคร จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการสมัครตามความเป็นจริงและถูกต้องทั้งหมด สมาชิกมีสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายในการนำ Banner ของ Diamond Club ไปเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของท่าน เพื่อรับค่าคอมมิชชั่นสะสมเมื่อมีการซื้อขายสินค้า/บริการ โดยผู้ที่ซื้อ นั้นมีรหัสอ้างอิงจากรหัสของท่าน สมาชิกจะต้องมีเว็บไซต์/บัญชี Facebook หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ เป็นของตัวเอง ซึ่งท่าน สามารถเลือกวิธีการส่งเสริมการขายแบบใช้ลิงค์รูปภาพหรือลิงค์ข้อความได้ตามความเหมาะสมของท่าน

การเพิกถอนสถานะในการเป็น Affiliate

สถานะในการเป็นสมาชิกตัวแทนจำหน่ายของ Diamond Club อาจถูกระงับชั่วคราวหรือยุติลง ในกรณีที่มีเหตุผลดังนี้คือ

  • ผู้สมัครและสมาชิกห้ามแชร์ลิงค์ของทางเว็บไซต์ในลักษณะที่เข้าข่ายการสแปมหรือการแชร์ในพื้นที่ออนไลน์ใด ๆ ที่ไม่ได้ รับการอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ออนไลน์นั้นโดยเด็ดขาด
  • การโฆษณาหน้าเว็บถูกจำกัดในการโฆษณาหรือมีการส่งเสริมการขายที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายมีวิธีการโฆษณาที่ไม่ เหมาะสม (อาทิเช่น การกล่าวอ้างด้วยข้อความที่เป็นเท็จ, เป็นลิงค์ที่แนะนำไปในทางที่ผิดหรือผิดกฎหมาย)
  • การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา (อาทิเช่น คัดลอกข้อมูลอื่นใดที่เป็นส่วนหนึ่งของ Diamond Club ที่ซึ่งมีไว้สำหรับใช้งานใน กิจกรรมส่งเสริมการขายแผนงานอื่นหรือข้อมูลที่มีไว้สำหรับในส่วนของสมาชิกเท่านั้น)

ค่าคอมมิชชั่นทีได้รับจาก Affiliate สมาชิกจะได้รับการอนุมัติ ค่าคอมมิชชั่นในแต่ละรายการ เมื่อมีผู้สั่งซื้อสินค้าผ่านจากลิงค์ที่ตัวเอง ได้แชร์ไว้ โดยการสั่งซื้อที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเป็นการท ารายการสั่งซื้อผ่านระบบของเว็บไซต์ coachwanchai.com และได้มีการจัดส่ง พัสดุของรายการสั่งซื้อนั้นให้กับผู้ซื้อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ค่าคอมมิชชั่นที่จะได้รับนั้นจะต้องเกิดจากผู้ชื้อที่ต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่ ไม่ใช่สมาชิกตัวแทนขายในเว็ปไซต์ (coachwanchai.com) ขอสงวนสิทธิ์ในการงดจ่ายค่าคอมมิชชั่นของท่านในกรณีดังกล่าว ระบบ การจ่ายค่าคอมมิชชั่นของบริษัทมีระบบการจ่ายโดยนับเป็นรายเดือน (Cookie 30 วัน) สมาชิกจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเมื่อมียอดรวม ค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำมากกว่าหรือเท่ากับ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของสมาชิกในวันที่ 15 ของ เดือนถัดไป ชื่อสมาชิกและชื่อผู้รับเงินตามหน้าสมุดบัญชีธนาคารจะต้องเป็นชื่อและบุคคลคนเดียวกันเท่านั้นจึงจะสามารถรับค่าคอมมิชชั่นตามเงื่อนไขได้อย่างถูกต้อง

*หมายเหตุ : ค่าคอมมิชชั่นที่ท่านได้รับไม่รวมหักค่าธรรมเนียมในการโอนเงินของแต่ละธนาคาร หากมีการรับแจ้งหรือเกิดปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการกระท าของสมาชิก ทางบริษัทจะพิจารณาและอาจจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของผู้ร่วมธุรกิจได้โดยทันที รวมถึง การยกเลิกค่าคอมมิชชั่นที่อาจจะมีการสะสมค้างจ่ายอยู่ในระบบโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้สมาชิกที่ถูกยกเลิกนั้นทราบล่วงหน้าแต่ อย่างใด ข้อตกลงและเงื่อนไขการเป็นสมาชิกตัวแทนของ Diamond Club อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อตามความเหมาะสม ซึ่งการพิจารณาโดย Diamond Club จะถือว่าเป็นที่สิ้นสุด และผู้ที่ยังอยู่ในสถานะการเป็นสมาชิกกับทางเว็บไซต์ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน จะต้องยอมรับเงื่อนไขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงนั่นอยู่เสมอ และขอสงวนสิทธิ์ในการหักลด ค่าคอมมิชชั่นของท่านตามความเหมาะสม สภาวะหนี้สิน Diamond Club ไม่เกี่ยวข้องกับการหักค่าใช้จ่ายและภาษีต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สำหรับผู้ที่ไม่ประสบ ความส าเร็จในการเป็น Affiliate ร่วมกัน, ฐานข้อมูลสูญหายและทาง Diamond Club ขอสงวนสิทธิ์ในการจ่ายค่าเสียหายต่าง ๆ เมื่อ สินค้าหมดหรืองดบริการ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.